هر چند امروز روز من بود...

اما نه امروز  نه دیروز و نه هیچ روز دیگری

 روز من نبود!

 همین