انسان در نهایت شبیه رویاهایش می شود. اینم حرفیه واسه خودش. همین