چه کنم با غم تنهایی و بیماری دل

شاید امید بیاید به پرستاری دل

 گر چه یاران همه رفتند غم و ناله وآه

همه جمعند کنارم به طرفداری دل


زخم های دل من جمله به کرات زدند

مهر تائید به پرونده ی سرداری دل


دلم هوای اون شور و حال و روزهایی رو کرده که الان برگی از خاطرات زندگی من شدن.

همین