امروز شهادت امام کاظم است. سلام خدا بر او باد. همین