شاگردی از استادش پرسید:" عشق چست؟ "استاد در جواب گفت: عشق یعنی... همین