با بعضی حرفای منتسب به "مجنون" خیلی حال می کنم

بگفتا مبر نام من پیش دوست
که حیفست نام من آنجا که اوست

همین