حس غریبیه و حتا عجیب، در آستانه ی... آه این حس لعنتی... چته مرد... همین