سلام ، همان حرفهای همیشگی . . .

کمی دلتنگی

خسته ام اما  . . . همان حرفهای همیشگی

تا فردا - همین

این تصاویر بخشهایی از تصویربرداری مربوط به مستند " پارسوماش; شهری بر پیشانی تاریخ " است که دارم میسازم.

قسمت اول ( پارسوماش )

قسمت دوم ( شعر ناب )

قسمت دوم 1

قسمت دوم 2

قسمت دوم 3

قسمت دوم 4

قسمت دوم 5


قسمت سوم ( شهدا )

قسمت چهارم ( بختیاری )

 

about