عمری است که می سوزد آفتاب
دیگر اشتباه نمی کند
و بی مهابا به روی تو نمی نگرد.
همین